Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

ZA POTPUNI RAZVOJ UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“
PRIMENJUJE SE SVEOBUHVATNI PRISTUP OBRAZOVANJU
PREDNOSTI RAZVOJA OSNOVNE ŠKOLE ,,MB“

U Osnovnoj školi ,,MB“ se kreativno preispituje svaki deo poslovnog procesa, razvoja nastavnog kadra, nastavno obrazovne literature, materijalne baze nastave, obrazovnog iskustva, prijema učenika, usavršavanja nastavnog plana i programa, školskog kalendara i svih administrativnih troškova.

Rukovodeći kadar u Osnovnoj školi ,,MB“ kroz proces samovrednovanja prati kvalitet kompletnog poslovnog procesa i predlaže neophodne promena.

NOVI PRISTUP OCENJIVANJU U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“

U Osnovnoj školi ,,MB“ procene znanja su od ključnog značaja za obrazovno iskustvo. Njih ne bi ih trebalo u potpunosti eliminisati, nego optimizovati i koristiti tako da pospešuju kontinuirana poboljšanja.

Provere bi trebalo da se odigravaju bezmalo u realnom vremenu; da budu neinvazivne i što tačnije, te da obezbede input nastavniku, učeniku i roditeljima na osnovu kog se mogu praviti poboljšanja kad je reč o tome šta funkcioniše i šta možemo promeniti.

Kada se pravilno koriste, procene mogu osnažiti nastavnike, učenike, roditelje i škole kroz podatke na osnovu kojih se može delovati kako bi se ostvarili efikasni uvidi i pravila poboljšanja tokom cele godine.

OSNAŽIVANJE UČITELJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“ KROZ PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA

U Osnovnoj školi ,,MB“ jedan od najvećih izazova za današnje učitelje predstavlja količina vremena koja je potrebna da bi se napravili pojedinačni planovi časova u skladu sa specifičnostima svakog časa. Izrada planova časa je neophodan da bi se uspešno izašlo na kraj sa svom kompleksnošću podučavanja jedinstvene grupe učenika.

Jedan od načina na koje se u Osnovnoj školi ,,MB“ nastoji osnažiti rad učitelja jeste tako što im obezbeđuje tehnološku platformu koja im olakšava da dele i koriste najbolje prakse širom nastavničkih mreža. Cilj je da se kreira operativni sistem koji olakšava sve druge elemente podučavanja, recimo komunikaciju sa roditeljima i školskom administracijom, efikasnije personalizovanje plana i programa po meri svakog pojedinačnog učenika i deljenje najboljih praksi sa drugima.

Scroll to Top